31 Aralık 2019 Tarihli ve 30995 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

 

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

––   Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gambiya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Diplomatik Temsilcilikler İçin Arsa Takasına İlişkin Protokolün Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1956)

––   Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Somali Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Diplomatik Temsilcilikler İçin Arsa Takasına İlişkin Protokolün Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1957)

––   Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği Arasında Birlik Programı Horizon 2020-Araştırma ve Yenilik Çerçeve Programına (2014-2020) Türkiye Cumhuriyeti’nin Katılımı Konusunda Anlaşmanın Tadiline İlişkin Olarak Teati Edilen Mektupların Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1958)

 

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

––   4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci Maddesinin (3) Numaralı Fıkrası Hükmünün 2020 Yılı Ocak-Haziran Dönemi İçin Uygulanmamasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 1952)

––   Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1953)

––   Bazı Anlaşmaların Yürürlüğe Girdiği Tarihlerin Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1955)

 

YÖNETMELİKLER

––  Transit Petrol Boru Hatları Kurulunun Toplanma, Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

––  Sağlık Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

––  Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

––  Hayvanların Nakilleri Sırasında Refahı ve Korunması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

––  İflas İdaresi Ücreti, Yazı ve Tebliğ Masrafı Tarifesi Hakkında Tebliğ

––  Lisanslı Yediemin Depoları Yönetmeliği Ücret Tarifesi

––  2020 Yılı Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi

––  2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2020/1)

––  Ağır Hizmet Araçlarından Çıkan Emisyonlar (Euro VI) Bakımından ve Araç Tamir ve Bakım Bilgilerine Erişim Konusunda Motorlu Araçların Tip Onayı ile İlgili Uygulama Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: SGM-2013/5)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: SVGM-2019/17)

––  TS EN 22568 Pafta Lokmaları ve Pafta Kolları-Elle ve Makina ile Çalışan Standardı ile İlgili Tebliğ (No: MSG-MS-2019/33)

––  TS 1033 Cıvatalar ve Somunlar-Ankraj İçin, Metrik Standardı ile İlgili Tebliğ (No: MSG-MS-2019/37)

––  TS 1036 Cıvatalar-Delik Başlı, Metrik Standardı ile İlgili Tebliğ (No: MSG-MS-2019/38)

––   İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2020/1)

––   İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2020/2)

––  6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 68 inci ve Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinin 6 ncı Maddelerinde Yer Alan Parasal Sınırların Artırılmasına İlişkin Tebliğ

––  6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 77 nci Maddesine Göre 2020 Yılında Uygulanacak Olan İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ

––  4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı Maddesinin Birinci Fıkrasında Öngörülen İdari Para Cezası Alt Sınırının 31/12/2020 Tarihine Kadar Geçerli Olmak Üzere Artırılmasına İlişkin Tebliğ (No: 2020/1)

 

KURUL KARARLARI

––  Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 26/12/2019 Tarihli ve 8751 Sayılı Kararı

––  Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 26/12/2019 Tarihli ve 8752 Sayılı Kararı

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

––  Anayasa Mahkemesinin 27/11/2019 Tarihli ve 2016/1138 Başvuru Numaralı Kararı

––  Anayasa Mahkemesinin 27/11/2019 Tarihli ve 2017/14768 Başvuru Numaralı Kararı

 

YARGITAY KARARI

––  Yargıtay 23. Hukuk Dairesine Ait Karar

 

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 

Tıklayınız


31/12/2019 tarihli ve 30995 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de, 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu yayımlanmıştır.


Tıklayınız


31/12/2019 tarihli ve 30995 2. mükerrer sayılı Resmî Gazete’de, 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu yayımlanmıştır.


Tıklayınız


31/12/2019 tarihli ve 30995 3. mükerrer sayılı Resmî Gazete’de, İthalat Rejimi Kararına Ek Karar ile Tebliğler yayımlanmıştır.


 


Resmî Gazete’nin kurumsal mobil uygulaması Android ve Apple marketlerde “T.C. Resmî Gazete” adıyla yerini almıştır.