VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2017/3

KONU: 2017 Yılında Uygulanacak Usulsüzlük ve Özel Usulsüzlük Ceza Tutarları ile Vergi Usul Kanununa Göre Uygulanacak Çeşitli Had ve Miktarlar.

27 Aralık 2016 tarihli ve 29931 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 476 Seri No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile Vergi Usul Kanununun 104, Mükerrer 115, 153/A, 177, 232, 252, 313, 343, 352 (Kanuna Bağlı Cetvel), 353, 355 ve Mükerrer 355 inci maddelerinde yer alan, miktarlar ve hadler 01 Ocak 2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.

MADDE NO – KONUSU 2017 Yılında Uygulanacak Tutar (TL)
MADDE 104- İlanın şekli
1- İlanın vergi dairesinde yapılması 2.000
3- İlanın;
– Vergi dairesinin bulunduğu yerde yayımlanan bir veya daha fazla gazetede yapılması 2.000-200.000
– Türkiye genelinde yayımlanan gazetelerden birinde ayrıca yapılması 200.000 ve üzeri
MÜKERRER MADDE 115- Tahakkuktan vazgeçme 24
MADDE 153/A- Teminat tutarı 90.000
MADDE 177- Bilanço hesabı esasına göre defter tutma hadleri
1- Yıllık;
– Alış tutarı 170.000
– Satış tutarı 230.000
2- Yıllık gayrisafi iş hasılatı 90.000
3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı 170.000
MADDE 232- Fatura kullanma mecburiyeti 900
MADDE 252- Muhtarların karne tasdikinde aldığı harç 2,40
MADDE 313- Doğrudan gider yazılacak demirbaş ve peştemallıklar 900
MADDE 343- En az ceza haddi
– Damga vergisinde 11
– Diğer vergilerde 21
MADDE 352- Usulsüzlük dereceleri ve cezaları
(Kanuna bağlı cetvel)
I inci derece usulsüzlükler
1- Sermaye şirketleri 130
2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı 80
3 – İkinci sınıf tüccarlar 40
4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar 19
5- Kazancı basit usulde tespit edilenler 11
6- Gelir vergisinden muaf esnaf 5
II nci derece usulsüzlükler
1- Sermaye şirketleri 70
2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı 40
3 – İkinci sınıf tüccarlar 19
4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar 11
5- Kazancı basit usulde tespit edilenler 5
6- Gelir vergisinden muaf esnaf 2,80
MADDE NO – KONUSU 2017 Yılında Uygulanacak Tutar (TL)
MADDE 353- Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer şekil ve usul hükümlerine uyulmaması
1- Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu,  serbest meslek makbuzu verilmemesi, alınmaması 210
– Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza 110.000
2 Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi,  giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma  irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi,  kullanılmaması veya bulundurulmaması 210
– Her bir belge nev’ine ilişkin olarak her bir tespit için  toplam ceza 11.000
– Her bir belge nev’ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza 110.000
4- Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması 210
6- Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen  hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik  bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uymayanlara 5.000
7- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel  kişilerce yapılacak işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını kullanmaksızın işlem yapanlara 260
8- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa işletmecilerine 800
–   Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası 160.000
9 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine getirmeyenlere 1.100
10-127 nci maddenin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına 800
MADDE 355- b) Damga Vergisinde
– Her bir kağıt için kesilecek özel usulsüzlük cezası 1,80
MÜKERRER MADDE 355- Bilgi vermekten çekinenler ile 256, 257 ve mükerrer 257 nci  madde hükmüne uymayanlar için ceza
1-Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında 1.400
2-İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında 700
3-Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında 350
Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası 1.100.000
MADDE 370 Kullanılan sahte veya muhteviyatı itibariyla yanıltıcı belge tutarı 50.000

476 Seri No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği

Tebliğ Eki