30 Aralık 2019 Tarihli ve 30994 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

 

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

––  6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci Maddesinin Birinci Fıkrasında Yer Alan Gecikme Zammı Oranının, Her Ay İçin Ayrı Ayrı Uygulanmak Üzere %1,6 Olarak Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1947)

––  193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 90 ıncı Maddesinin Birinci, Üçüncü ve Altıncı Fıkralarında Yer Alan Sürelerin, Bitim Tarihlerinden İtibaren 6 Ay Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1948)

––  Muhtaç Ailelere Isınma Amaçlı Kömür Yardımı Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 1949)

––  3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun Geçici 37 nci Maddesi ile 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun Geçici 9 uncu Maddesinin Uygulanma Süreleri Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1950)

 

HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU KARARI

––  Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesinin 27/12/2019 Tarihli ve 1584 Sayılı Kararı

 

YÖNETMELİK

––  Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Yaban Hayvanları Koruma, Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

TEBLİĞ

––  Tahsilat Genel Tebliği (Seri: C Sıra No: 5)

 

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 

Tıklayınız


30/12/2019 tarihli ve 30994 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de, İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli yayımlanmıştır.


 


Resmî Gazete’nin kurumsal mobil uygulaması Android ve Apple marketlerde “T.C. Resmî Gazete” adıyla yerini almıştır.