5 Aralık 2019 Tarihli ve 30969 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

 

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİKLER

––  Merkezi Takas Kuruluşlarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Meslekî Yeterlilik Kurumunda Geçici Mahiyetteki İşlerin İstisna Sözleşmesi ile Gördürülmesine İlişkin Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

––  Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 324)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 395)

––  Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Uygulama Esasları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

––  Organik Arıcılık Yapan Yetiştiricilerin Desteklenmesine Dair Tebliğ (No: 2019/60)

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

––  Anayasa Mahkemesinin 16/10/2019 Tarihli ve E: 2019/70, K: 2019/81 Sayılı Kararı

––  Anayasa Mahkemesinin 12/11/2019 Tarihli ve 2016/8880 Başvuru Numaralı Kararı

––  Anayasa Mahkemesinin 12/11/2019 Tarihli ve 2016/16239 Başvuru Numaralı Kararı

 

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 


Resmî Gazete’nin kurumsal mobil uygulaması Android ve Apple marketlerde “T.C. Resmî Gazete” adıyla yerini almıştır.