31 Ekim 2019 Tarihli ve 30934 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

 

 

YASAMA BÖLÜMÜ

 

TBMM KARARLARI

1234   Rabia Naz Vatan Başta Olmak Üzere Şüpheli Çocuk Ölümlerinin Araştırılması ve Bu Konuda Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonuna Üye Seçimine Dair Karar

1235   Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi Kararlarının Kınanması, Reddedilmesi ve Yok Hükmünde Sayılmasına Dair Karar

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİKLER

––  Fahri Trafik Müfettişliği Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Orman Genel Müdürlüğü Personelinin Atama ve Yer Değiştirme Esaslarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Beykent Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

––  İşkolu Tespit Kararları (No: 2019/137, 138, 139, 140, 141)

––  Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Katı Yakıtların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/7)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/28)

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

––  Anayasa Mahkemesinin 24/7/2019 Tarihli ve E: 2016/205, K: 2019/63 Sayılı Kararı

––  Anayasa Mahkemesinin 25/7/2019 Tarihli ve E: 2018/92, K: 2019/67 Sayılı Kararı

––  Anayasa Mahkemesinin 11/9/2019 Tarihli ve 2016/13475 Başvuru Numaralı Kararı

 

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 


Resmî Gazete’nin kurumsal mobil uygulaması Android ve Apple marketlerde “T.C. Resmî Gazete” adıyla yerini almıştır.