6 Temmuz 2018 Tarihli ve 30470 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

ÖNCEKİ

SONRAKİ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2018/12001     Bazı Yükseköğretim Kurumlarına Bağlı Olarak Enstitü, Fakülte ve Yüksekokul Kurulması, Kapatılması ve Adlarının Değiştirilmesi Hakkında Karar

2018/12004     Millî Savunma Bakanlığı Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (b) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar

 

YÖNETMELİKLER

––  Isı Sayaçları Muayene Yönetmeliği

––  Ölçü ve Ölçü Aletlerinin Yerinde Muayene Giderlerine İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik

––  Enerji Verimliliği Denetim Yönetmeliği

––  Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Millî Eğitim Bakanlığı Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

––  Orman Kanununun 16 ncı Maddesinin Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Demiryolu Araçları ve Ana Aksamları Tip Onay Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Demiryolu Araçları Tescil ve Sicil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Demiryolu Eğitim ve Sınav Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Taşıma İşleri Organizatörlüğü Yönetmeliği

––  Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Derecelendirme Kuruluşlarının Yetkilendirilmesine ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  KOSGEB Organlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Elektrik Dağıtım Şirketlerinin Satın Alma-Satma ve İhale Prosedürlerinin Hazırlanması ve Uygulanması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Karayolları Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

––  TS 9809 Vanalar – Dökme Demirden Küresel Vanalar -Yanıcı Gazlar İçin Standardı ile İlgili Tebliğ (No: MSG – MS – 2018/1)

––  Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 57) (Parasal Sınırlar ve Oranlar)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 58)

––  Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 19)

––  Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No:304)

––  Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 500)

 

KURUL KARARLARI

––  Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 28/06/2018 Tarihli ve 7932-1 Sayılı Kararı

––  Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 28/06/2018 Tarihli ve 7932-2 Sayılı Kararı

 

KARAR

––  Bankalararası Takas Odası Merkezinin Sistem İşleticiliği Faaliyet İzninin Sona Ermesine İlişkin Duyuru

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

––  Anayasa Mahkemesinin 24/5/2018 Tarihli ve 2015/11678 Başvuru Numaralı Kararı

 

İLÂNLAR

a – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri