27 Haziran 2018 Tarihli ve 30461 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

ÖNCEKİ

SONRAKİ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

2018/11780    Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Somali Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Balıkçılık ve Kültür Balıkçılığı Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar

2018/11781    Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kamerun Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Mesleki Eğitimde Teknoloji Transferi Projesi Uygulama Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar

2018/11954    Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Namibya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2018/11925    Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün 2018 Yılı Yatırım Programında Yer Alan Bazı Projeler Kapsamında Alınan Kamu Yararı Sürelerinin Uzatılması Hakkında Karar

2018/11978    Türkiye İhracat Kredi Bankası Anonim Şirketinin, Yüksek Danışma ve Kredileri Yönlendirme Kurulu Tarafından Yabancı Ülkelere Yönelik Nakdi ve Gayrinakdi Resmi Destekli İhracat Kredileri ile İki Yıl ve Daha Uzun Vadeli Sigorta İşlemlerine İlişkin Olarak 2018 Yılı Programında Belirlenen Ekli 2018 Yılı Ülke Limitleri Listesinin Onaylanması Hakkında Karar

 

YÖNETMELİKLER

2018/11834    Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği

–– Karadeniz Teknik Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Galatasaray Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

–– İşkolu Tespit Kararı (No: 2018/33)

–– İşkolu Tespit Kararı (No: 2018/34)

–– İşkolu Tespit Kararı (No: 2018/35)

–– İşkolu Tespit Kararı (No: 2018/36)

 

KURUL KARARLARI

–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 22/06/2018 Tarihli ve 7922-1 Sayılı Kararı

–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 22/06/2018 Tarihli ve 7922-2 Sayılı Kararı

–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 22/06/2018 Tarihli ve 7922-3 Sayılı Kararı

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

–– Anayasa Mahkemesinin 17/5/2018 Tarihli ve 2015/19616 Başvuru Numaralı Kararı

 

İLÂNLAR

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri