8 Haziran 2018 Tarihli ve 30445 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

ÖNCEKİ

SONRAKİ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU KARARI

––  Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunun 06/06/2018 Tarihli ve 217 Sayılı Kararı

 

YÖNETMELİKLER

––  Ücretsiz Seyahat Kapsamında Yapılacak Gelir Desteği Ödemesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Vergi Denetim Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Ankara Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği

––  Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Medikal Tasarım ve Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

––  Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ  (İhracat: 2018/4)

––  Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2018/17)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2018/27)

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

––  Anayasa Mahkemesinin 23/5/2018 Tarihli ve 2014/18891 Başvuru Numaralı Kararı

––  Anayasa Mahkemesinin 23/5/2018 Tarihli ve 2015/13431 Başvuru Numaralı Kararı

 

İLÂNLAR

a – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri