7 Haziran 2018 Tarihli ve 30444 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

ÖNCEKİ

SONRAKİ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

2018/11619      Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Karadağ Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Tarım Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar

2018/11660      Türkiye-Vietnam Yedinci Dönem Karma Ekonomik ve Ticaret Komitesi Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar

2018/11669      Türkiye Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) ile Ekvator Cumhuriyeti Finansal ve Ekonomik Analiz Birimi (UAFE) Arasında Karapara Aklama, Bağlantılı Öncül Suçlar ve Terörizmin Finansmanı ile İlgili Mali İstihbarat Değişiminde İşbirliğine Dair Mutabakat Muhtırasının Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

2018/11682      Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ürdün Haşimi Krallığı Hükümeti Arasında Askeri Eğitim İş Birliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar

2018/11698      Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Adına Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanlığı ile Moğolistan Savunma Bakanlığı Arasında Türkiye’deki Efes-2018 Tatbikatı Sırasında Sağlanacak Ev Sahibi Ülke Desteğine İlişkin Teknik Düzenlemenin Onaylanması Hakkında Karar

2018/11700     Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti ile Nijer Cumhuriyeti Hükûmeti Arasında Eğitim Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2018/11671     Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumlarında Bazı Dillerde Eğitim ve Öğretimin Yapılması Hakkında Karar

2018/11678     Artvin İlinde Tesis Edilecek Hidroelektrik Santrali Tesislerinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Maliye Bakanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2018/11697     Bazı Maddelerin 2313 Sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun Hükümlerine Tabi Tutulması Hakkında Karar

2018/11705     İstanbul İli, Büyükçekmece İlçesi, Mimarsinan Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan Bazı Alanın Riskli Alan İlan Edilmesi Hakkında Karar

2018/11736     İstanbul İli, Zeytinburnu İlçesi, Merkezefendi Mahallesinde Bulunan ve 24/5/2006 Tarihli ve 2006/10502  Sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla Yenileme Alanı Olarak Kabul Edilen Mülkiyeti Hazineye Ait 1 Adet Taşınmazın Bedelsiz Olarak Zeytinburnu Belediye Başkanlığına Devredilmesi Hakkında Karar

 

YÖNETMELİKLER

2018/11727    Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

–– 5201 Sayılı Kanun Gereğince Kontrole Tâbi Tutulacak Harp Araç ve Gereçleri ile Silah, Mühimmat ve Bunlara Ait Yedek Parçalar, Askerî Patlayıcı Maddeler, Bunlara Ait Teknolojilere İlişkin Liste (2018 Yılı Kontrole Tabi Malzeme Listesi)

–– Bankalarca Özkaynak Hesaplamasına Dahil Edilecek Borçlanma Araçlarına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ

–– Türk Akreditasyon Kurumunca Uygulanacak Akreditasyon Kullanım Ücreti/Payına Dair Tebliğ (TÜRKAK: 2018/1)

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

–– Anayasa Mahkemesinin 2/5/2018 Tarihli ve E: 2017/169, K: 2018/42 Sayılı Kararı

 

İLÂNLAR

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri