5 Haziran 2018 Tarihli ve 30442 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

ÖNCEKİ

SONRAKİ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2018/11543     Bazı Anlaşmaların Yürürlük Tarihlerinin Tespit Edilmesi Hakkında Karar

2018/11676     Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Merkez Teşkilatında Düzenleme Yapılmasına İlişkin Karar

2018/11677     İçişleri Bakanlığı İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı Bünyesinde 2 Adet Şube Müdürlüğü Kurulması Hakkında Karar

2018/11774     Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanunun Geçici 1 inci Maddesi ile 28/12/2005 Tarihli ve 5442 Sayılı Kanunun Geçici 1 inci Maddesi Gereğince Yapılan Başvuruların Sonuçlandırılma Süresinin Uzatılmasına Dair Karar

 

ATAMA KARARLARI

2018/11733   Ayşe Sözen USLUER’in Umman Sultanlığı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Olarak Atanması Hakkında Karar

2018/11778   Büyükelçi Atamaları Hakkında Karar

––  İçişleri Bakanlığına Ait Atama Kararı

 

YÖNETMELİKLER

––  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kamu Yapıları Denetim Hizmetleri Yönetmeliği

––  Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik

––  Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Ondokuz Mayıs Üniversitesi Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

––  İşkolu Tespit Kararı (No: 2018/30)

––  Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 6)

––  TS 8357 "İş Yerleri – Halka veya Müşterilere Açık Tuvaletler – Sınıflandırma – Genel ve Özel Kurallar" Standardına İlişkin Tebliğ

––  Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 18)

––  Pay Alım Teklifi Tebliği (II-26.1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (II-26.1.b)

––  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 04/06/2018 Tarihli ve 2018/69, 70 ve 71 Sayılı Kararları

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

––  Anayasa Mahkemesinin 2/5/2018 Tarihli ve E: 2017/143, K: 2018/40 Sayılı Kararı

 

YARGITAY KARARLARI

––  Yargıtay 19. Hukuk Dairesine Ait Kararlar

 

İLÂNLAR

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri