31 Mayıs 2018 Tarihli ve 30437 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

ÖNCEKİ

SONRAKİ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU KARARI

––  Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesinin 30/05/2018 Tarihli ve 839 Sayılı Kararı

 

YÖNETMELİKLER

––  Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Otopark Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Gülhane Askerî Tıp Akademisi Hemşirelik Yüksekokulu Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

––  Sosyal Güvenlik Kurumu Alacaklarının 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48/A Maddesine Göre Tecil ve Taksitlendirilmesine İlişkin Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

––  Yatırım Teşvik Belgesi İşlemlerinin Elektronik Ortamda Yürütülmesine İlişkin Yetkilendirme Tebliği

––  Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2018/12)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2018/26)

––  Kamu Sosyal Tesislerine İlişkin Tebliğ (Sayı:2018-3)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2018-6)

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

––  Anayasa Mahkemesinin 2/5/2018 Tarihli ve E: 2017/159, K: 2018/41 Sayılı Kararı

 

DANIŞTAY KARARI

––  Danıştay Onbirinci Dairesine Ait Karar

 

YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI

––  Yüksek Seçim Kurulunun 28/05/2018 Tarihli ve 621 Sayılı Kararı

 

İLÂNLAR

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri