25 Mayıs 2018 Tarihli ve 30431 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

ÖNCEKİ

SONRAKİ

YASAMA BÖLÜMÜ

 

KANUN

7144   Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2018/11593   Bazı Yükseköğretim Kurumlarına Bağlı Olarak Enstitü, Fakülte ve Yüksekokul Kurulması, Kapatılması ve Adlarının Değiştirilmesi Hakkında Karar

2018/11657   Bazı Yükseköğretim Kurumlarına Bağlı Olarak Fakülte ile Yüksekokul Kurulması, Kapatılması ve Adlarının Değiştirilmesi Hakkında Karar

2018/11768   Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

 

GÖREVDEN ALMA KARARI

––  Antalya AKEV Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hayati AKTAŞ’ın Görevden Alınması Hakkında Karar (No: 2018/8)

 

ATAMA KARARLARI

––  İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Abdullah ATALAR’ın Yeniden Atanması Hakkında Karar (No: 2018/9)

––  İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Zafer UTLU’nun Atanması Hakkında Karar (No: 2018/10)

––  Özyeğin Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Feride Esra GENÇTÜRK’ün Yeniden Atanması Hakkında Karar (No: 2018/11)

2018/11603   Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulunda Boş Bulunan Üyeliklere Atama Yapılması Hakkında Karar

––  Başbakan Yardımcılığı ile Adalet, İçişleri ve Kültür ve Turizm Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

 

YÖNETMELİKLER

––  Hayvan Hastalıklarında Tazminat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Toplum Sağlığı Merkezi ve Bağlı Birimler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Vakıflar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Doktorluk, Hemşirelik, Ebelik, Diş Hekimliği, Veterinerlik, Eczacılık ve Mimarlık Eğitim Programlarının Asgari Eğitim Koşullarının Belirlenmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Maltepe Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

––  2017/10926 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yürürlüğe Konulan Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Tahsili Hakkında Kararın Uygulanmasına Dair Tebliğ

––  Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 15)

––  Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 494)

––  Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 495)

––  Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 496)

––  Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 497)

––  Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:483)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No:498)

 

KURUL KARARI

––  Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 10/05/2018 Tarihli ve 7828 Sayılı Kararı

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

––  Anayasa Mahkemesinin 28/3/2018 Tarihli ve E: 2016/196, K: 2018/34 Sayılı Kararı

 

YARGITAY KARARLARI

––  Yargıtay 11. ve 19. Hukuk Dairelerine Ait Kararlar

 

İLÂNLAR

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 

Tıklayınız


25/5/2018 tarihli ve 30431 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de, Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı yayımlanmıştır.