9 Mayıs 2018 Tarihli ve 30416 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

ÖNCEKİ

SONRAKİ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2018/11658     Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

2018/11685     Büyükşehir Belediyeleri, İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bunların Bağlı Kuruluşlarının Borçlarına Karşılık Genel Bütçe Vergi Gelirleri Tahsilat Toplamı Üzerinden Ayrılacak Paylardan Yapılacak Kesintilere İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar

2018/11691     Kamu Hizmeti Yükümlülüğü Kapsamında Yolcu Taşımacılığı Hizmeti Verilecek Demiryolu Hatlarının Belirlenmesine İlişkin Karar

2018/11692     İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

2018/11693     Saraycık İçme Suyu Grubundan İstifade Eden Bazı Köylerin Çankırı Belediyeleri Su ve Hizmet Birliğine Katılmalarının Zorunlu Hale Getirilmesi Hakkında Karar

2018/11694     8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 28/1/2002 Tarihli ve 2002/3654 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

 

YÖNETMELİKLER

––  Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Engelli Eğitim ve Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

––  İstanbul Aydın Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

––  İstanbul Aydın Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

––  İstanbul Üniversitesi Çocuk Koruma Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

––  İşkolu Tespit Kararı (No: 2018/29)

––  Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2018/2)

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

––  Anayasa Mahkemesinin 15/3/2018 Tarihli ve 2014/11770 Başvuru Numaralı Kararı

––  Anayasa Mahkemesinin 15/3/2018 Tarihli ve 2014/19349 Başvuru Numaralı Kararı

 

İLÂNLAR

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri