10 Nisan 2018 Tarihli ve 30387 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

ÖNCEKİ

SONRAKİ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

ATAMA KARARLARI

––  Başbakan Yardımcılığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar ile Millî Savunma Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

 

YÖNETMELİK

––  Hastalıktan Arilikte Bölümlendirme Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

—   2018 Yılı Mart Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi

—   2018 Yılı Mart Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi

—   2018 Yılı Mart Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi

—   2018 Yılı Mart Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi

—   Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

—   Re’sen İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

—   Özelleştirme Yüksek Kurulunun 02/04/2018 Tarihli ve 2018/38, 39, 40 ve 41 Sayılı Kararları

 

KURUL KARARI

—   Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 05/04/2018 Tarihli ve 7780 Sayılı Kararı

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

—   Anayasa Mahkemesinin 1/2/2018 Tarihli ve 2014/4704 Başvuru Numaralı Kararı

 

İLÂNLAR

a – Yargı İlânı

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri