16 Mart 2018 Tarihli ve 30362 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

ÖNCEKİ

SONRAKİ

YASAMA BÖLÜMÜ

 

KANUN

7102    Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2018/11228      Kars Lojistik Merkezi ve Demiryolu Bağlantısı Uygulama Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2018/11231      Bazı Ovaların Büyük Ova Koruma Alanı Olarak Belirlenmesine İlişkin Karar

2018/11263      Erzurum İli, Narman İlçesi, Camikebir, Camisağır ve Tuzla Mahalleleri Sınırları İçerisinde Bulunan Alanın Riskli Alan İlan Edilmesi Hakkında Karar

2018/11264      Muğla İli Sınırları İçerisinde Bulunan Bazı Alanların Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak İlan Edilmesine İlişkin Karar

2018/11356      Bitlis İlinde Tesis Edilecek Hizan Hidroelektrik Enerji Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Maliye Bakanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2018/11357      Ankara İli, Etimesgut İlçesi, Erler Mahallesinde Bulunan Bazı Taşınmazların Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Gayrimenkul Satış Vaadi ve Arsa Payı Karşılığında Hasılat Paylaşımı Esasına Göre İnşaat Sözleşmesi Yapılmak Suretiyle Değerlendirilmesi Hakkındaki 15/8/2017 Tarihli ve 2017/10781 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Karar

2018/11363      Şehir İçi Raylı Ulaşım Sistemleri, Metrolar ve Bunlarla İlgili Tesislerin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca Üstlenilmesi, Devralınması ve Tamamlanmasını Müteakip Devri ile İlgili Şartların Belirlenmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

2018/11365      Suriye’de Yaşayan Sivil Halka Un Hibe Edilmesi Amacıyla Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünün Görevlendirilmesine İlişkin Karar

2018/11395      Orman Genel Müdürlüğü Taşra Teşkilatında Yer Alan Kayseri Orman Bölge Müdürlüğü Bünyesinde Çayıralan Orman İşletme Müdürlüğü Kurulması Hakkında Karar

2018/11461      3093 Sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanunu Uyarınca Radyo, Televizyon, Video ve Birleşik Cihazlar ile Görsel ve/veya İşitsel Yayınları Alabilen Her Türlü Cihazdan Alınacak Bandrol Ücretlerine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

2018/11480      Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Kararları Çerçevesinde Kore Demokratik Halk Cumhuriyetine Uygulanacak Yaptırımlar Hakkındaki 20/2/2017 Tarihli ve 2017/9950 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

 

ATAMA KARARLARI

—   Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Mustafa ÇUFALI’nın Atanması Hakkında Karar (No: 2018/2)

2018/11349   Büyükelçi Ataması Hakkında Karar

 

SINIR TESPİTİ KARARI

—   Sınır Tespitine Dair Karar

 

YÖNETMELİKLER

2018/11208    Geçici Koruma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

2018/11277    Özel Öğrenci Barınma Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Dernekler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Uygulama Esasları Tebliği (No: 2018/16)

Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 15)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 30)

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

— Anayasa Mahkemesinin 4/1/2018 Tarihli ve E: 2015/28 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2018/15 Sayılı Kararı

— Anayasa Mahkemesinin 4/1/2018 Tarihli ve E: 2015/34 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2018/16 Sayılı Kararı

— Anayasa Mahkemesinin 4/1/2018 Tarihli ve E: 2015/35 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2018/17 Sayılı Kararı

— Anayasa Mahkemesinin 4/1/2018 Tarihli ve E: 2015/47 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2018/18 Sayılı Kararı

— Anayasa Mahkemesinin 4/1/2018 Tarihli ve E: 2015/49 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2018/19 Sayılı Kararı

— Anayasa Mahkemesinin 4/1/2018 Tarihli ve E: 2015/56 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2018/20 Sayılı Kararı

— Anayasa Mahkemesinin 4/1/2018 Tarihli ve E: 2015/57 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2018/21 Sayılı Kararı

 

İLÂNLAR

a – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri