20 Şubat 2018 Tarihli ve 30338 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

ÖNCEKİ

SONRAKİ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİKLER

—   Tek Tırnaklı Hayvanların Tanımlanması ve İzlenmesine Dair Yönetmelik

—   Gümrük ve Ticaret Konseyi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

GENELGE

—   2018 Çocuk İşçiliği ile Mücadele Yılı ile İlgili 2018/3 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

 

TEBLİĞ

—   Yataklı Sağlık Tesislerinde Acil Servis Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

—   Anayasa Mahkemesinin 29/11/2017 Tarihli ve E: 2015/68, K: 2017/166 Sayılı Kararı

—   Anayasa Mahkemesinin 24/1/2018 Tarihli ve 2014/6526 Başvuru Numaralı Kararı

 

YARGITAY KARARLARI

—   Yargıtay 13. Hukuk Dairesine Ait Kararlar

 

UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ KARARLARI

—   Uyuşmazlık Mahkemesine Ait Kararlar

 

İLÂNLAR

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri