2 Şubat 2018 Tarihli ve 30320 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

ÖNCEKİ

SONRAKİ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİKLER

2018/11227      Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Hücresel Sistem Anten Tesisleri ile Telsiz Erişim Şebekelerinin Paylaşımına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

—  İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2018/2)

—  İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2018/3)

—  TürkAkım Gaz Boru Hattı Projesi Genel Tebliği (Seri No:1)

—  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 22/01/2018 Tarihli ve 2018/11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ve 19 Sayılı Kararları

 

KURUL KARARLARI

—  Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 18/01/2018 Tarihli ve 7643-26 Sayılı Kararı

—  Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 18/01/2018 Tarihli ve 7651 Sayılı Kararı

—  Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörleri Markalaşma Desteklerine İlişkin Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulunun 31/01/2018 Tarihli ve 2018/6 Sayılı Kararı

—  Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesine İlişkin Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulunun 31/01/2018 Tarihli ve 2018/8 Sayılı Kararı

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

—  Anayasa Mahkemesinin 13/12/2017 Tarihli ve E: 2017/167, K: 2017/172 Sayılı Kararı

 

SAYIŞTAY KARARI

—  Sayıştay Genel Kurulu İçtihadı Birleştirme Kararı (E: 2017/1, K: 5415/1)

 

 

İLÂNLAR

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri