30 Aralık 2017 Tarihli ve 30286 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

ÖNCEKİ

SONRAKİ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2017/11164  İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

2017/11171  6306 Sayılı Kanun Kapsamında Hak Sahiplerince Bankalardan Kullanılacak Kredilere Sağlanacak Faiz Desteğine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

 

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—  Dışişleri Bakanlığına, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent TÜFENKCİ’nin Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

YÖNETMELİKLER

—  Etil Alkol ve Metanolün Üretimi ile İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Anayasa Mahkemesi Raportör Yardımcılığı Tez Yönetmeliği

—  Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik

—  Bakanlar Kurulunca Vergi Muafiyeti Tanınan Vakıf ve Kamu Yararına Çalışan Derneklere Ait Yükseköğrenim Yurtlarında Barınan Öğrencilere Yapılacak Beslenme ve Barınma Yardımına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

—  2018 Yılı Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi

—  Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı

—  Doğal Çiçek Soğanlarının 2018 Yılı İhracat Listesi Hakkında Tebliğ (No: 2017/49)

—  Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 81)

—  Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi

 

KURUL KARARLARI

—  Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 21/12/2017 Tarihli ve 7646 Sayılı Kararı

—  Sermaye Piyasası Kurulunun 2018 Yılı Gayrimenkul Değerleme Asgari Ücret Tarifesi ve Uygulama Esaslarına İlişkin Kararı

 

İLÂNLAR

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 

Tıklayınız


30/12/2017 tarihli ve 30286 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de, Yönetmelikler, Tebliğler ve Kurul Kararları yayımlanmıştır.


Tıklayınız


30/12/2017 tarihli ve 30286 2. mükerrer sayılı Resmî Gazete’de, Ekonomi Bakanlığının Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğleri yayımlanmıştır.