29 Aralık 2017 Tarihli ve 30285 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

ÖNCEKİ

SONRAKİ

YASAMA BÖLÜMÜ

 

TBMM KARARI

1175   Türkiye Büyük Millet Meclisinin Çalışmalarına Ara Vermesine Dair Karar

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

ATAMA KARARLARI

—  Avrasya Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Kenan İNAN’ın Atanması Hakkında Karar (No: 2017/75)

—  Kapadokya Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Hasan Ali KARASAR’ın Atanması Hakkında Karar (No: 2017/76)

 

YÖNETMELİKLER

—  Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Stenografi Kursu ve Stenograflık Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

—  Organize Sanayi Bölgeleri Yer Seçimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv Raporlama Komisyonu Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Tersane, Tekne İmal ve Çekek Yeri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Amblem Yönetmeliği

—  Sosyal Güvenlik Denetmenliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Sağlık Bilimleri Üniversitesi Asya-Pasifik Sağlık ve Sosyal Araştırmalar Uygulama Merkezi Yönetmeliği

—  Sağlık Bilimleri Üniversitesi Beslenme ve Güvenilir Gıda Araştırmaları Merkezi Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

—  2018 Yılı Tanıklık Ücret Tarifesi

—  Lisanslı Yediemin Depoları Yönetmeliği Ücret Tarifesi

—  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2017/36)

—  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2017/37)

—  Tıbbi Sülük (Hirudo Verbana) 2018 Yılı İhracat Kotasının Tahsisi Hakkında Tebliğ (No: 2018/1)

—  6446 Sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 16 ncı Maddesi Uyarınca 2018 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

 

KURUL KARARLARI

—  Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 30/11/2017 Tarihli ve 7474 Sayılı Kararı

—  Devlet Muhasebesi Standardı 27 (DMS 27) Tarım

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

—  Anayasa Mahkemesinin 8/11/2017 Tarihli ve 2014/2420 Başvuru Numaralı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 8/11/2017 Tarihli ve 2014/12522 Başvuru Numaralı Kararı

 

DÜZELTME   2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ ile İlgili

 

İLÂNLAR

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri