19 Aralık 2017 Tarihli ve 30275 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

ÖNCEKİ

SONRAKİ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİK

—   Gemi Trafik Hizmetleri Sistemlerinin Kurulmasına ve İşletilmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

—   2018 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programının Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esasların Belirlenmesine Dair Tebliğ

—   İşkolu Tespit Kararı (No: 2017/50)

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

—   Anayasa Mahkemesinin 29/11/2017 Tarihli ve E: 2017/137, K: 2017/161 Sayılı Kararı

—   Anayasa Mahkemesinin 18/10/2017 Tarihli ve 2014/11028 Başvuru Numaralı Kararı

 

YARGITAY KARARLARI

—   Yargıtay 8 ve 20. Hukuk Dairelerine Ait Kararlar

 

İLÂNLAR

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 

Tıklayınız


19/12/2017 tarihli ve 30275 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumuna ait Tebliğler yayımlanmıştır.