14 Aralık 2017 Tarihli ve 30270 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

ÖNCEKİ

SONRAKİ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

2017/10900    Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Filistin Devleti Hükümeti Arasında Hibe Anlaşmasının Yürürlüğe Girmesi Hakkında Karar

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2017/10905    Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1267 (1999), 1988 (2011) ve 1989 (2011) Sayılı Kararlarıyla Listelenen Kişi, Kuruluş veya Organizasyonların Tasarrufunda Bulunan Malvarlığının Dondurulması Hakkındaki 30/9/2013 Tarihli ve 2013/5428 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki (1) Sayılı Listede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

2017/10907    Hatay İli, İskenderun İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Alanların Riskli Alan İlan Edilmesi Hakkında Karar

2017/10926    Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Tahsili Hakkında Karar

2017/10927    Bazı Yerleşim Birimlerinin Uygulama Alanı Olarak Tespiti, Bazı Yerleşim Alanlarında Dağıtılacak Toprak Normunun Belirlenmesi ve Uygulama Alanı Kapsamına Alınan Bazı Yerleşim Birimlerinin Arazi Toplulaştırması Kapsamından Çıkarılması Hakkında Karar

2017/10928    Emniyet Genel Müdürlüğünün Merkez Teşkilatında 1 Adet Şube Müdürlüğü Kurulması Hakkında Karar

2017/10929    Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Olarak İlave Toplu Konut Fonu Tahsili Hakkında Karar

2017/10932    Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1267 (1999), 1988 (2011) ve 1989 (2011) Sayılı Kararlarıyla Listelenen Kişi, Kuruluş veya Organizasyonların Tasarrufunda Bulunan Malvarlığının Dondurulması Hakkındaki 30/9/2013 Tarihli ve 2013/5428 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki (1) Sayılı Listede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

2017/10937    Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Kadrolarda Düzenleme Yapılması Hakkında Karar

2017/10943    Mersin İli, Tarsus İlçesinde Tesis Edilecek Doğal Gaz Depolama Tesisi İçin İhtiyaç Duyulan Bazı Taşınmazların Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2017/10944    Ülkemize Turist Getiren (A) Grubu Seyahat Acentalarına Destek Sağlanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

2017/10945    Tasfiye Kararı Alan Tarım Satış Kooperatifleri Birliklerinin Tasfiyelerine İlişkin Usul ve Esasların Belirlenmesi ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Olan Borçlarının Terkin Edilmesine Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

 

YÖNETMELİKLER

2017/10893    Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

2017/10938    Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

—  Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar

—  Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 146)

—  Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 300)

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

—  Anayasa Mahkemesinin 26/10/2017 Tarihli ve 2014/5552 Başvuru Numaralı Kararı

 

 

İLÂNLAR

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri