2 Aralık 2017 Tarihli ve 30258 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

ÖNCEKİ

SONRAKİ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2017/10994      İthalat Rejimi Kararına Ek Karar

2017/11070      Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt Anonim Şirketi Tarafından Yerli Kömür Yakıtlı Elektrik Üretim Santrallerini İşleten Özel Şirketlerden Elektrik Enerjisi Teminine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

 

YÖNETMELİKLER

2017/11079   Evlendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Kablolu Taşıma Tesisatı Yönetmeliği (2016/424/AB)

—  Elektrik Dağıtım Şirketleri Denetim Yönetmeliği

—  Türk Silahlı Kuvvetleri ile Emniyet Genel Müdürlüğünün Sağlık Meslek Mensubu Olmayan Personelinin Yapmaya Yetkili Oldukları Acil Tıbbi Müdahaleler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

—  Sera Gazı Emisyon Raporlarının Doğrulanması ve Doğrulayıcı Kuruluşların Akreditasyonu Tebliği

—  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2017/33)

—  4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı Maddesinin Birinci Fıkrasında Öngörülen İdari Para Cezası Alt Sınırının 31/12/2018 Tarihine Kadar Geçerli Olmak Üzere Artırılmasına İlişkin Tebliğ (No: 2018/1)

 

KURUL KARARI

—  29 Mülki İdare Amirinin, Birinci Sınıf Mülki İdare Amirliğine Yükseltilmesi Hakkında Karar

 

İLÂNLAR

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri