Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 242’nci maddesinin (2) numaralı fıkrası gereği olarak “Maliye Bakanlığı’nın elektronik defter, belge ve kayıtların oluşturulması, kaydedilmesi, iletilmesi, muhafaza ve ibrazı ile defter ve belgelerin elektronik ortamda tutulması ve düzenlenmesi uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye, elektronik ortamda tutulmasına ve düzenlenmesine izin verilen defter ve belgelerde yer alması gereken bilgileri internet de dahil olmak üzere her türlü elektronik bilgi iletişim araç ve ortamında Maliye Bakanlığı’na veya Maliye Bakanlığı’nın gözetim ve denetimine tabi olup, kuruluşu, faaliyetleri, çalışma ve denetim esasları Bakanlar Kurulu’nca çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenecek olan özel hukuk tüzel kişiliğini haiz bir şirkete aktarma zorunluluğu getirmeye, bilgi aktarımında uyulacak format ve standartlar ile uygulamaya ilişkin usul ve esasları tespit etmeye, bu kanun kapsamına giren işlemlerde elektronik imza kullanım usul ve esaslarını düzenlemeye ve denetlemeye” yetkilidir.

Aynı kanunun 257’nci maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendi gereği olarak Maliye Bakanlığı’nın;

“Mükellef ve meslek grupları itibariyle muhasebe usul ve esaslarını tespit etmeye, bu kanuna göre tutulmakta olan defter ve belgeler ile bunlara ilaveten tutulmasını veya düzenlenmesini uygun gördüğü defter ve belgelerin mahiyet, şekil ve ihtiva etmesi zorunlu bilgileri belirlemeye, bunlarda değişiklik yapmaya; bedeli karşılığında basıp dağıtmaya veya üçüncü kişilere bastırıp dağıtmaya veya dağıtılmaya, bunların kayıtlarını tutturmaya bu defter ve belgelere tasdik, muhafaza ve ibraz zorunluluğu getirmeye veya kaldırmaya Vergi Usul Kanunu’na göre tutulacak defter ve düzenlenecek belgelerin tutulması ve düzenlenmesi zorunluluğunu kaldırmaya”

(3) numaralı bendinde;

“Tutulması ve düzenlenmesi zorunlu defter, kayıt ve belgelerin mikro film, mikro fiş veya elektronik bilgi ve kayıt araçlarıyla yapılması veya bu kayıt ortamında saklanması hususunda izin vermeye veya zorunluluk getirmeye, bu şekilde tutulacak defter ve kayıtların kopyalarının Maliye Bakanlığı’nda veya muhafaza etmekle görevlendireceği kurumlarda saklanması zorunluğu getirmeye, bu konuda uygulama usul ve esaslarını belirlemeye,

(4) numaralı bendinde;

Vergi Usul Kanunu’nun 149’uncu maddesine göre devamlı bilgi vermek zorunda olanlardan istenilen bilgiler ile vergi beyannameleri ve bildirimlerin, şifre, elektronik imza veya diğer güvenlik araçları konulmak suretiyle internette dahil olmak üzere her türlü elektronik bilgi iletişim araç ve ortamında verilmesi, beyanname ve bildirimlerin yetki verilmiş gerçek veya tüzel kişiler aracı kılınarak gönderilmesi hususlarında izin vermeye veya zorunluluk getirmeye, beyanname, bildirim ve bilgileri aktarımında uygulanacak format ve standartlar ve uygulamaya ilişkin usul ve esasları tespit etmeye, bu zorunluluğu beyanname, bildirim veya bilgi çeşitleri, mükellef grupları ve faaliyet konuları itibarıyla ayrı ayrı uygulatmaya, kanuni süresinden sonra kendiliğinden veya pişmanlık talepli olarak verilen beyannameler üzerinde düzenlenen tahakkuk fişi ve /veya ihbarnameleri mükellefe, vergi sorumlusuna veya bunların elektronik ortamda beyanname gönderme yetkisi verdiği gerçek veya tüzel kişiye elektronik ortamda tebliğ etmeye veya buna ilişkin usul ve esasları belirlemeye,”

(6) numaralı bendi uyarınca da;

“Vergi güvenliğini sağlamak amacıyla niteliklerini belirleyip onayladığı elektrikli, elektronik, manyetik ve benzeri cihazlar ve sistemleri kaldırmaya, bu cihaz ve sistemler vasıtasıyla bandrol, pul, barkot, hologram, kupür damga, sembol gibi özel etiket ve işaretlerin verilmesine, mükelleflerin Maliye Bakanlığına bağlı vergi dairelerine vadesi geçmiş borcu bulunmadığına ilişkin belge arama zorunluluğu getirmeye…” yetkilidir.

Maliye Bakanlığı bu bağlamda Vergi Usul Kanunu 483 sıra No’lu Genel Tebliğ ile yapmış olduğu yönlendirme ile “bilgisayar bağlantılı ödeme kaydedici cihazları” kullanan mükellef için yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyeti başlama tarihini, “… bu cihazların kullanıldığı iş yerlerini yeni nesil ödeme kaydedici cihaz sistemine en uygun şekilde entegrasyonunu sağlamak amacıyla yıllık satış veya gayrisafi iş hasılatı tutarlarına bağlı olmaksızın 1 Ocak 2018’den itibaren kullanılması zorunluluğunu getirmiş bulunmaktadır. (VUK 483 sıra No’lu Tebliğ, 30.09.2017 gün ve 30196 sayılı Resmi Gazete) Kaynak: Dr. Veysi Seviğ – https://www.itohaber.com