YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARI
2017/10873 İthalat Rejimi Kararına Ek Karar

ATAMA KARARLARI
— Aile ve Sosyal Politikalar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Çevre ve Şehircilik, Ekonomi ile Kalkınma Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

YÖNETMELİKLER
— Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığınca Verilecek İdari ve Mali Desteklere Dair Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Yönetmelik
— Afyon Kocatepe Üniversitesi İslam İktisadı ve Finansı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞLER
— İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2007/13)’de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ
— İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2017/26)
— Uluslararası Gözetim Şirketinin Faaliyetten Süreli Men’i Hakkında Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/31)
— Uluslararası Gözetim Şirketinin Faaliyetten Süreli Men’i Hakkında Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/32)
— Uluslararası Gözetim Şirketinin Faaliyetten Süreli Men’i Hakkında Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/33)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
— Anayasa Mahkemesinin 16/11/2017 Tarihli ve 2016/40170 Başvuru Numaralı Kararı

UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ KARARLARI
— Uyuşmazlık Mahkemesine Ait Kararlar

İLÂNLAR
a – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
b – Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri